City of Lansing - Office of Emergency Management:

Lansing Program Coordinator:              Chief William Engelter              william.engelter@lansingmi.gov

Hazard Mitigation Coordinator:              Ronda Oberlin                          ronda.oberlin@lansingmi.gov

Assistant Emergency Manager              Captain Jason Stevens            jason.stevend@lansing.gov


CERT Leadership Team:

Chair:                                                      Michael Connor                        cmwalltrim@gmail.com 

Vice-Chair                                               

Secretary:                                               Joyce Brennan                         60jbrennan@gmail.com 

Records:                                                 Rebecca Eschtruth                   eschtruthra@gmail.com

Planning Coordinator:                             Henry Hoadley                         KD8HGH@gmail.com

Training Coordinator:

Logistics Coordinator:

Safety Coordinator:                                Comments